Leitura do dia 16/07/2024
{{ leitura.dia.TempoLiturgicoT }}
{{ leitura.dia.CorLiturgicaT }}
{{ leitura.dia.SantoDoDia }}
{{ leitura.dia.Celebracao }}
{{ leitura.missa.ILeitura.Citacao.Texto }}
{{ leitura.missa.Salmo.Citacao.Texto }}

{{ leitura.missa.Salmo.Refrao.trim() }}

{{ leitura.missa.IILeitura.Citacao.Texto }}
{{ leitura.missa.Evangelho.Citacao.Texto }}
{{ leitura.missa.Reflexao.Citacao.Texto }}
{{ leitura.missa.Reflexao.Texto.trim() }}